Afgelopen week zijn een aantal ministeriΓ«le regelingen ter internetconsultatie gelegd, waar belanghebbenden op kunnen reageren. We lichten de inhoud hieronder kort toe.

Uitvoeringsregeling Waarschuwingsregister zorgfraude

Het ministerie van VWS heeft een protocol opgesteld die zorgverzekeraars en gemeenten in de toekomst moeten volgen bij het gebruik van het Waarschuwingsregister zorgfraude. Het protocol bevat richtlijnen voor een zorgvuldige en rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens, het vaststellen van een overtuiging van fraude in de zorg en zorgvuldigheidseisen bij registraties in het waarschuwingsregister. Een aantal belangrijke punten uit het protocol zijn:

  1. De zorgverzekeraar en gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van het Waarschuwingsregister en individueel verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen hun eigen organisatie.
  2. Er worden duidelijke richtlijnen vastgesteld voor wie binnen elke organisatie gerechtigd is om beslissingen te nemen met betrekking tot het Waarschuwingsregister en wie toegang heeft tot het registreren, controleren, aanpassen of verwijderen van gegevens.
  3. Voordat een onderzoek naar fraude in de zorg begint, moet de doelstelling, vraagstelling en aanpak van het onderzoek worden vastgesteld, waarbij proportionaliteit en subsidiariteit worden overwogen.
  4. Het bewijs van betrokkenheid bij fraude is voldoende als aangetoond kan worden dat een persoon met opzet wettelijke regels heeft overtreden voor eigen of andermans gewin, of als er voldoende bewijs is dat die persoon bewust de kans op overtreding heeft aanvaard. Dit moet vervolgens worden gedocumenteerd in een rapport.

Bij het gebruik van het protocol moeten gemeentes en verzekeraars alert zijn op het naleven van de andere relevante regelgeving die niet in het protocol is opgenomen. Daarnaast is het van belang dat het protocol geen bevoegdheden schept om onderzoek te doen of maatregelen te nemen ter bestrijding van fraude in de zorg.

Belanghebbenden hebben tot 21 mei 2024 de tijd om te reageren op deze internetconsulatie. Naar aanleiding hiervan zal het protocol mogelijk nog aangepast worden. Het zal in werking treden op het moment dat de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg in werking treedt. Bekijk de internetconsultatie hier.

Wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en ontslag wegens disfunctioneren te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit gaat om duizenden meldingen per jaar. Het wijzigingsbesluit dat ter internetconsultatie is gelegd regelt de afhandeling op maat op deze meldingen.

Het huidige Uitvoeringsbesluit Wkkgz beschrijft uitvoerig de stappen die na iedere melding bij de IGJ gezet dienen te worden. De ZonMw concludeerde dat dit uitvoeringsbesluit te regeldicht is en onvoldoende ruimte biedt om in bepaalde gevallen voor zorgaanbieders een lichter of ander toezichtsregime te hanteren. Daarom is het noodzakelijk om een wijziging in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz door te voeren om te komen tot meer toezicht op maat.

Met de wijziging wordt mogelijk gemaakt dat de IGJ naar aanleiding van een onderzoek haar bevindingen eerst vastlegt in een conceptrapport. Hiervan kan worden afgezien als snel blijkt dat er geen sprake is van een situatie die voor de veiligheid van de zorg een ernstige bedreiging betekent.

Daarnaast doet de IGJ niet meer in alle gevallen nader onderzoek wanneer een ontslag plaatsvindt van een zorgverlener. Niet iedere melding betreft namelijk een ontslag in verband met een risico voor de kwaliteit van zorg. Bovendien hoeft de BIG-geregistreerde zorgverlener niet altijd meer een uitnodiging te krijgen voor een gesprek.

Het voorstel zal niets veranderen aan de meldplicht van de zorgaanbieders onder de Wkkgz. Belanghebbenden hebben tot 6 mei de tijd om te reageren op de internetconsultatie. Bekijk de internetconsultatie hier.