Algemene voorwaarden BOUF Legal B.V. 

van toepassing op door of vanwege BOUF Legal B.V. verleende diensten. 

1. BOUF Legal B.V. is een Besloten vennootschap (B.V.) opgericht door mr. Loubna Boufrach. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan BOUF Legal B.V. 

3. Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door BOUF Legal B.V. is aanvaard. 

4. BOUF Legal B.V. kan een opdracht ook onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren. Het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

5. Verrichte werkzaamheden worden tussentijds in rekening gebracht indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand. BOUF Legal B.V. is gerechtigd betaling van een voorschot ter nadere verrekening te verlangen. 

6. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is sprake van verzuim van rechtswege en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien geen tijdige betaling van het verschuldigde plaatsvindt zullen buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. Bij gerechtelijke invordering is mede bevoegd de rechter in de plaats waarin het kantoor gevestigd is. 

7. BOUF Legal is gerechtigd jaarlijks de tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. 

8. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt BOUF Legal B.V. de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom, op werken die in het kader van de opdracht tot stand zijn gekomen. Deze werken mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOUF Legal B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht. 

9. Bij de uitoefening van de werkzaamheden staat de vertrouwelijkheid van de relatie tussen BOUF Legal en haar cliënten centraal. Adviseurs en andere medewerkers van BOUF Legal zullen onder alle omstandigheden deze vertrouwelijkheid waarborgen behalve als verstrekking van informatie is vereist op grond van wet- en regelgeving of een bindende rechterlijke uitspraak. 

10. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd. De omvang van de eventuele verplichting tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot de bedragen die in voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen aanspraken tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Bij het inschakelen van derden zal zorgvuldigheid worden betracht. BOUF Legal B.V. is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 

11. Op iedere opdracht is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Eventuele geschillen worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter onderworpen.