Privacy policy BOUF 

De privacy policy van BOUF is gebaseerd op haar vormend principe: ‘van regels naar mensen’.

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In de praktijk doen wij dat zoals hieronder is beschreven.

Voor wie geldt deze privacy policy?

Deze privacy policy is van toepassing in het kader van de uitvoering van onze adviespraktijk.

De policy is van toepassing op:

 • Bezoekers van onze website bouflegal.nl;
 • Ontvangers van BOUF nieuwsbrieven en andere mailings;
 • Cliënten aan wie wij adviseren.

Welke persoonsgegevens verwerkt BOUF?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Door u zelf aan ons verstrekt:
  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres
 • Ontvangen via onze website:
  • IP-adres;
  • Bezochte pagina’s
  • De gebruikte browser;
  • De duur van uw bezoek aan onze website.
 • Ontvangen uit overige bronnen:
  • Naam en contactgegevens beschikbaar via openbare onlinebronnen (bedrijfswebsites en social media platforms);

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

BOUF gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten op het gebied van legal, boardroom en governance door onze adviseurs aan onze cliënten;
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
 • Om contact met u te onderhouden met informatie;
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en/of andere vormen van communicatie;
 • De beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

BOUF zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouflegal.nl.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

BOUF verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden onder meer verstrekt aan de volgende derden:

 • Treffend & Co;
 • WordPress.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

BOUF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacy policy genoemde doeleinden.

Uw rechten

Inzage, rectificatie en gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid)

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn of de verwerking onrechtmatig is.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is gegeven en de verwerking geautomatiseerd is gedaan, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde en leesbare vorm te ontvangen om deze over te dragen aan een andere partij.

Toestemming intrekken

U heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens altijd in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan eerst contact op met ons via info@bouflegal.nl. Daarnaast heeft u heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy policy

BOUF behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen of te wijzigen. Als wij deze privacyverklaring wijzigen, zullen wij maatregelen treffen om u te informeren door een bericht hierover op de website www.bouflegal.nl te plaatsen. Als de wijzigingen direct betrekking op u hebben, zullen we dit aan u persoonlijk communiceren.

Klik hier om de BOUF privacy policy te downloaden.