Regionalisering:

De regio is steeds vaker terug te vinden in visies en plannen van de overheid als oplossing van de versplintering en de tekorten in de zorg. In deze regionaliseringstendens wordt gezocht naar samenwerking in de regio tussen het zorgdomein onderling en met het sociale domein. De ACM heeft een beleidsregel opgesteld met voorwaarden voor dergelijke samenwerkingsvormen. Een ontwikkeld regiobeeld met input van betrokkenen en een heldere indeling van de regio’s maakt deze samenwerking mogelijk. Deze trend van regionalisering wordt verder uitgewerkt in verschillende akkoorden, opgesteld door het kabinet in de afgelopen jaren.

Akkoorden:

We moeten het samen doen! Voor zorgaanbieders kunnen de huidige akkoorden behoorlijk overweldigend zijn en de druk nog meer verhogen. Daarom is vanuit de overheid nodig dat zij de middelen en de ondersteuning bieden om aan deze akkoorden en afspraken te voldoen.

  • IZA

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een akkoord met zorgorganisaties om de zorg en richt zich erop de zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te laten zijn. De ondertekenaars willen passende zorg en ondersteuning voor iedereen mogelijk maken. Passende zorg is aantoonbaar het beste voor de patiënt, waarbij mensen, middelen en materialen nuttig worden ingezet. In het IZA wordt gezocht naar samenwerking over sectoren heen en het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast is het doel de administratieve lasten te verminderen en zorgprofessionals weer te laten doen waar zij voor opgeleid zijn, namelijk patiëntenzorg. Om een dergelijk transitie te bereiken worden regioplannen en regiobeelden opgesteld.

  • WOZO

Het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen is opgesteld vanwege de toenemende vergrijzing van de bevolking met als doel ouderen passende zorg te geven naar hun eigen voorkeur. Dit betekent zelfstandig als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. De beweging die hiermee in gang wordt gezet hangt nauw samen met het IZA.

  • GALA

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een akkoord tussen gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en VWS om een gezonde leefomgeving te creëren en in te zetten op preventiemaatregelen. Het GALA gaat uit van een brede, integrale benadering van preventie, rekening houdend met de fysieke en sociale omgeving en de bestaanszekerheid. Gezondheidsachterstanden ontstaan eerder bij mensen uit een kwetsbare sociaaleconomische situatie. De menselijke maat moet weer terug in de zorg komen om juist deze mensen te bereiken vanuit een lokale of sociale infrastructuur. Dit begint al bij een kansrijke start voor ieder kind en eindigt met vitaal ouder worden.

  • TAZ

Het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) is een programma voor zorgorganisaties, onderwijs en beroepsorganisaties om te komen tot passende arbeidsbesparende zorg en een houdbare arbeidsmarkt voor de toekomst. Deelnemers uit de gehele zorgsector gaan in gesprek over onder andere het herstel van de balans tussen vast en flexibel personeel, regionaal werkgeverschap, regeldruk vermindering en ‘bekwaam is inzetbaar’. Zo wordt de schaarste op de arbeidsmarkt aangepakt.

  • Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord is een akkoord tussen de Rijksoverheid en maatschappelijke organisaties om de bevolking gezonder te maken, rookgedrag, alcoholgebruik en overgewicht te verminderen.