Het terugdringen van regeldruk is een constant aandachtspunt, van overheidsinstanties tot zorgorganisaties en van politiek tot patiëntenverenigingen. Regeldruk komt hier voort uit zowel externe bronnen zoals de overheid en zorgverzekeraars, als uit interne bronnen zoals beroepsverenigingen. Deze veelheid aan regels hindert zorgprofessionals steeds meer in hun werk. Het beperkt de tijd die beschikbaar is voor patiënten en kan in sommige gevallen zelfs leiden tot overwegingen om de zorgsector te verlaten.

De overheid erkent dat de groeiende administratieve lasten niet houdbaar zijn. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is daarom de doelstelling opgenomen om de administratieve werkdruk voor zorgprofessionals tegen 2025 met 5% te verminderen. Om dit te bereiken is onder andere het programma ‘(Ont)Regel de Zorg’ in het leven geroepen. Dit programma brengt de omvang van de administratieve lasten in kaart en biedt praktische instrumenten aan zorgorganisaties om de regeldruk te verlagen.

De verantwoordelijke rol in deze kwestie ligt niet enkel bij zorgorganisaties; ook de overheid heeft een cruciale taak. Bestaande en nieuwe wetten dienen geëvalueerd te worden op de evenredigheid van de administratieve belasting. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) is verantwoordelijk voor deze beoordeling bij nieuwe wetsinitiatieven. Het ATR-advies wordt opgenomen in de besluitvormingsnota.

Enkele voorbeelden van administratie verzwarende wet- en regelgeving:

  • Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Ingevoerd op 1 januari 2022, richt deze wet zich op het verhogen van de zorgkwaliteit en het tijdig herkennen en aanpakken van fraude. De wet is relevant voor alle bestaande en nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders. Onderdelen zijn: meldplicht, vergunningsplicht, intern toezicht, openbare jaarverantwoording en financiële bedrijfsvoering. Vooral de openbare jaarverantwoording is een punt van discussie vanwege de hoge administratieve lasten. Een mogelijke aanpassing hiervan wordt overwogen.
  • Wet Bevorderen Samenwerking en Rechtmatige Zorg (Wbsrz). Goedgekeurd door de Eerste Kamer, legt deze wet nadere regels op voor data-uitwisseling voor fraudepreventie. De wet formuleert de basis voor het uitwisselen van (persoons)gegevens via het Waarschuwingsregister Zorgfraude. Ook krijgt het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) een officiële status, waardoor partijen verplicht zijn gegevens aan te leveren. De mogelijke toename van de administratieve last hiervan zal een jaar na invoering worden geëvalueerd.
  • Wet Integere Bedrijfsvoering Zorg (Wibz). Deze wet heeft als doel om adequaat publiekrechtelijk toezicht op zorgaanbieders mogelijk te maken. Hiermee wordt het voor de IGJ en NZa eenvoudiger om in te grijpen wanneer dat nodig is. De focus ligt op hoe bedrijfsvoering de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg beïnvloedt. Vooral de aspecten omtrent winstuitkering zijn hierbij relevant.

BOUF adviseert opdrachtgevers over bestaande en aankomende wetten of wetswijzigingen, waarbij een risico voor toenemende regeldruk ontstaat. Dit betekent concreet dat wij samen met dan wel namens opdrachtgevers invloed uitoefenen op beleidsontwikkelingen en wetgevingstrajecten rondom het thema regeldruk en het continue op de politieke agenda houden.