Door de ingewikkelde structuur en fragmentatie in de zorgsector is er een groeiende behoefte aan inhoudelijke samenwerking via coalities en allianties. Deze coalities focussen zich op dynamiek, het toekennen van middelen en het aanpassen van tempo. In de huidige cultuur van akkoorden is deze trend van coalitievorming duidelijk zichtbaar. De overheid slaat de handen ineen met gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgpartijen.

De coronacrisis toonde aan dat deze samenwerkingsvormen cruciaal zijn om stagnatie in de zorg tegen te gaan. Door gezamenlijk op te trekken en een maatschappelijk doel na te streven, kunnen er significante veranderingen worden gerealiseerd.

Voordat een organisatie een coalitie of alliantie heeft opgezet, is het cruciaal om eerst het betreffende vraagstuk grondig te analyseren. Vereist het onderwerp veel publieke aandacht of juist niet? Is er maatschappelijk draagvlak voor? Een gedegen verkenning van het speelveld, inclusief het identificeren van voor- en tegenstanders en hun belangen, is essentieel. Na het identificeren van een relevant thema, moet worden gezocht naar samenwerking met diverse belanghebbenden. Eenmaal samengebracht, gaat deze groep zich focussen op het ontwikkelen van een gezamenlijke, breed gedragen ambitie. Dit is het fundament om de samenwerking te concretiseren. Voor grotere coalities is een open ambitieformulering aan te bevelen, zodat iedere partij zich kan vinden in de doelstellingen. Bij kleinere coalities kunnen meer specifieke doelen worden gesteld.

BOUF is deskundig in het opzetten van coalities en allianties. Een paar voorbeelden zijn onze inzet voor Groep 34 in verband met hun status volgens de wet BIG, de Mondzorgalliantie voor belangen in de mondzorg, en de Eerstelijnscoalitie die zich richt op thema’s als het verminderen van regeldruk. Wij bieden ondersteuning in zowel reguliere als crisis gerelateerde dossiers, zoals de Agressiecoalitie die agressie tegen zorgprofessionals aanpakt. Het identificeren van een gemeenschappelijk belang en een unaniem doel kan een uitdaging zijn. BOUF fungeert als katalysator in dit proces door werksessies te organiseren waarin gemeenschappelijke belangen naar voren komen.