Van de basiszorg tot gespecialiseerde hulp en het sociale domein: het Nederlandse zorgstelsel kent financiële uitdagingen. Steeds meer zorgaanbieders opereren met verlies, terwijl de overheid de houdbaarheid van het huidige systeem betwist en bezuinigingen doorvoert. Het resultaat? De huidige financieringsmodellen voldoen niet meer aan de maatschappelijke eisen van continue, betrouwbare en toegankelijke zorg. Dit tekort weerspiegelt zich zowel in de eerste- als in de tweedelijnszorg en beïnvloedt de uitwerking van diverse zorgakkoorden zoals IZA, Wozo en GALA. Het is daarom cruciaal dat zorgorganisaties een duurzame strategie ontwikkelen voor hun bekostigingsgrondslag.

Om een bekostigingsvraagstuk te beantwoorden, is het essentieel om eerst het vakjargon te doorgronden. Laten we beginnen met het verschil tussen ‘financiering’ en ‘bekostiging’. In de context van zorg verwijst financiering naar de relatie tussen zorgverzekeraars en gemeenten enerzijds en zorgaanbieders anderzijds. Deze partijen zorgen voor de betaling van zorgdiensten aan ingeschreven patiënten. Financiering omvat ook de wijze waarop zorgbudgetten zijn gereserveerd, of dat nu op nationaal niveau is bij de overheid in Den Haag, bij provincies, gemeenten of bij de zorgverzekeraars zelf.

Bekostiging betreft de manier waarop financiers zorgaanbieders vergoeden. Voor deze betalingsstructuur heeft de NZa richtlijnen vastgesteld. Als de bekostiging krap wordt, zoekt men meestal een oplossing via financieringskanalen. Zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld overgaan op een alternatieve financieringsmethode, zoals het toewijzen van een vast budget aan een bepaalde regio.

Daarnaast kunnen zorgaanbieders geconfronteerd worden met twee financieringsroutes: contractering en aanbesteding. Contractering komt voor wanneer er een contractuele (privaatrechtelijke) band is tussen de zorgaanbieder en de verzekeraar, dit is de standaard aanpak als er niet wordt aanbesteed. Aanbesteding daarentegen betekent dat overheidsorganen zoals de gemeente of de provincie een zorgtaak toekennen aan een zorgaanbieder. Dit speelt bijvoorbeeld een rol in de jeugdgezondheidszorg.

BOUF ondersteunt branche- en beroepsverenigingen de standpunten van hun leden helder voor het voetlicht te krijgen. We doen dit door de huidige financieringsstructuur transparant te maken en we onderzoeken welke aanpassingen u, als onze opdrachtgever, nodig acht om deze aan te laten sluiten op de toekomstige wensen van uw achterban. Eerdere projecten voor de geboortezorg en AHZN tonen onze expertise aan. Overweeg BOUF in te schakelen als u streeft naar een integraal tarief, of wanneer de financiële basis van uw achterban onder druk staat.