Uitdaging

Een samenwerkingsverband van zeven professionele beroepsverenigingen had hulp nodig bij het herijken van de langetermijnvisie en daarbij een passende organisatiestructuur. Ze zochten een  onafhankelijk adviseur en begeleider van dit traject, die in staat was om  het spanningsveld tussen het streven naar autonomie en tegelijkertijd de noodzaak om in het externe veld gezamenlijk op te trekken opnieuw vorm te geven,  zodat de opgebouwde dynamiek  verder versterkt kon worden.

Wat heeft BOUF gedaan?

BOUF heeft inspiratiesessies georganiseerd, position papers opgesteld en scenario’s ontwikkeld in dialoog met de opdrachtgever. Parallel daaraan is het bestuur en de directie ondersteund in de aanpak van het veranderingsproces. Een belangrijk aandachtspunt was het gezamenlijk positioneren van het beroep op landelijk en regionaal niveau.

Resultaat

Deze aanpak heeft geleid tot een aangepaste lange termijnvisie met daaraan gekoppeld aandachtpunten voor de organisatie ontwikkeling. Alle betrokkenen hebben zich met nieuwe energie en inspiratie kunnen richten op de inhoudelijke en strategische discussie, vanuit het vertrouwen dat het traject gefocust bleef, en voortgang bleef houden.