Een jaar later dan gepland is afgelopen week de Visie Eerstelijnszorg 2030 definitief vastgesteld en door (demissionair) minister Helder naar de Tweede Kamer verstuurd. Na input van de kerngroep, de consultatiegroep en zorgverleners hebben de ondertekenaars en het bestuurlijk overleg IZA ingestemd, waardoor het document uiteindelijk definitief is vastgesteld. In dit artikel lichten wij kort de inhoud van de visie op de eerstelijnszorg toe.

Samenwerken in hechte wijkverbanden

De afgelopen jaren zorgt de vergrijzing van de Nederlandse bevolking, de groeiende zorgvraag en de tekorten aan personeel voor een toenemende druk op de zorg. De visie op de eerstelijnszorg beschrijft een aantal doelen die de druk op de eerstelijnszorg weg moeten gaan nemen en een sterkere eerstelijnszorg moeten gaan vormen. 

Het eerste belangrijke doel uit de eerstelijnsvisie is dat diverse disciplines in de eerste lijn in 2030 moeten samenwerken in hechte wijkverbanden. Deze wijkverbanden moeten ten minste huisartsenzorg, wijkverpleging, apotheker en de sociaal domein professional omvatten. Door deze samenwerking kunnen professionals op wijkniveau inspelen op de specifieke behoeften van burgers en samenwerken aan vernieuwing en het oplossen van knelpunten.

Overstijgende regionale samenwerkingen

Naast lokale samenwerking streeft de eerstelijnsvisie ook naar overstijgende regionale samenwerkingen. In 2030 moet elke regio een eerstelijnssamenwerkingsverband hebben bestaande uit gemandateerde eerstelijnsdisciplines. Deze samenwerkingsverbanden zullen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen en aanspreekbaar zijn voor alle zaken die de eerstelijnszorg raken. 

Verdere doelstellingen

Daarnaast zijn er nog andere doelen die de druk op de eerstelijnszorg moeten verminderen. Een deel van de hulpvragen die momenteel bij de eerstelijnszorg terechtkomen, moeten in de toekomst door burgers zelf worden opgepakt. Het streven is dat burgers meer eigen regie nemen over hun gezondheid met behulp van digitale middelen en een sociaal netwerk.

Daarnaast wordt ingezet op het voorbereiden en toeleiden van burgers naar de eerste lijn, het bieden van passende eerstelijnszorg en het beter benutten van de capaciteit binnen de eerstelijnszorg. Dit betekent onder andere dat er meer gebruik gemaakt moet worden van hybride zorg en taken optimaler georganiseerd moeten worden.

Ten slotte wordt gestreefd naar een betere aanspreekbaarheid en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg en een beschikbare 24/7 infrastructuur voor crisissituaties.

Gevolgen voor zorgverleners

Als gevolg van de visie eerstelijnszorg zullen eerstelijnszorgverleners zich meer kunnen focussen op de kern van hun werkzaamheden en daar meer werkplezier uithalen.  Daarnaast zullen zorgverleners een betere verbinding ervaren met de professionals uit het sociaal domein. Ook regeldruk en administratieve lasten zullen worden verminderd.

Zorgverleners, zorgaanbieders en (regionale) organisaties zullen worden ondersteund door de landelijke overheid met bekostiging en regelgeving die bijdraagt aan de doelen uit de visie. Ook de zorgverzekeraars moeten vanuit hun rol aan de bak voor een sterke eerstelijnszorg om hun zorgplicht te kunnen blijven waarmaken. Hun inkoopbeleid moet in lijn zijn met de kernwaarden van de eerstelijnszorg en de doelen uit de visie.

Kritiek

Er is ook kritiek op de eerstelijnsvisie. Zo zijn er bijvoorbeeld twijfels of de eerstelijnszorg wel beter wordt van investeringen in samenwerkingsstructuren en of de investeringen het multidisciplinair werken wel zal bevorderen. Daarnaast heeft de SBHZ laten weten het doel ‘In 2030 is de zorg een aantrekkelijke sector om in te werken’ te missen en Hayke Veldman, voormalig VVD’er, zegt de doelstellingen van de ‘Green Deal Samenwerken aan duurzame zorg’ te missen in de eerstelijnsvisie.

De komende maanden zal demissionair minister Helder met partijen aan de werkagenda werken. Daarnaast start de governanceinrichting voor de implementatieperiode en maken partijen een begin met de uitvoering van de overige afspraken in de visie.

Lees hier de hele eerstelijnsvisie.