Verschillende overheidsorganisaties hebben in een gezamenlijke Werkagenda Langdurige zorg stappen uiteen gezet om passende zorg in de langdurige zorg beschikbaar te houden in de toekomst. De werkagenda, opgesteld door CIZ, ZN, NZa en CAK, is aangeboden aan (demissionair) minister Helder.

Waarom?      

In de werkagenda staat dat het stelsel van zorg en welzijn aangepast moet worden. De vraag naar Wlz-zorg is namelijk groot en blijft in de toekomst onder druk staan, vanwege de groeiende instroom en vergrijzing. De overheidsorganisaties vinden het noodzakelijk dat het gesprek op gang komt over de toekomst van de langdurige zorg en voelen zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren. De stappen in deze werkagenda zijn extra stappen naast de stappen die al beschreven zijn in het rapport ‘Passende zorg – de toekomst is nú’.

Groeiende instroom

De toenemende instroom wordt veroorzaakt doordat regelgeving de Wlz prioriteit geeft boven de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat de gemeentelijke ondersteuning kan worden stopgezet zodra iemand in aanmerking komt voor de Wlz. Daarnaast speelt het sociale netwerk van cliënten op dit moment een rol bij de toelating tot de Wlz. Volgens de overheidsorganisaties is het sociaal netwerk een belangrijke graadmeter voor de vraag of iemand langer thuis kan blijven wonen waarbij de zorg passend is georganiseerd. Op dit moment worden twee cliënten met eenzelfde zorgvraag, maar met een heel verschillende omgeving, op eenzelfde manier beoordeeld.

Acties

De prioritering (voorliggendheid) van de Wlz gaat onder de loep genomen worden. Het moet mogelijk worden dat passende ondersteuning georganiseerd kan worden in andere domeinen dan de langdurige zorg. Daarom zal onderzoek worden gedaan naar wijziging van regelgeving. Daarnaast willen de overheidsorganisaties het begrip sociale context concretiseren. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen als de sociale context meegenomen wordt bij de indicatie voor Wlz-zorg?

Verder gaat de NZa samenwerken met de IGJ op het gebied van het eerlijk en effectief verdelen van de beschikbare zorg. Tot slot wordt onderzocht hoe het stelsel qua complexiteit verminderd kan worden, zodat het eenvoudiger te begrijpen is voor patiënten.

Visie BOUF

Het is positief dat overheidsorganisaties willen bijdragen aan het bevorderen van de langdurige zorg, zodat de beschikbare capaciteit effectief kan worden ingezet voor diegenen die het nodig hebben. Desalniettemin zijn er ook kritische punten te benoemen in de werkagenda. Gaan mantelzorgers extra druk ondervinden door langer thuiswonende ouderen? Bovendien moet rekening gehouden worden met het feit dat voortdurend omvormen van het zorgstelsel kan leiden tot een uitstroom aan professionals die jaarlijkse reorganisaties zat zijn. Daarnaast is het belangrijk om gemeenten te betrekken bij het opstellen van de werkagenda.

De thema’s in het werkplan zullen in samenwerking met het ministerie van VWS de komende tijd concreet worden ingevuld. BOUF Legal houdt de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Lees hier de hele werkagenda.