Demissionair minister Helder is niet van plan om private equity te verbieden. Dat heeft zij afgelopen vrijdag in een brief[1] aan de Tweede Kamer laten weten. Helder geeft aan dat een verbod de continuïteit en toegankelijkheid van de zorg zou kunnen bedreigen en het juridisch niet haalbaar is. 

Onderzoek

Aanleiding voor deze brief is een recent onderzoek naar private equity.[2] Hieruit blijkt dat er geen aantoonbare verschillen zijn tussen zorginstellingen met en zonder private equity. De onderzoekers benadrukken wel dat de informatie over de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in dit onderzoek gezien moeten worden als indicatief en geen basis mag zijn voor definitieve conclusies.

Geen hogere risico’s

Minister Helder ziet de voordelen van private equity, zoals het bijdragen aan innovatie en de toegankelijkheid van de zorg. Investeringen door private equity partijen leveren volgens haar geen significant andere of hogere risico’s op dan investeringen door andere commerciële partijen. Ze vindt wel dat er mogelijke risico’s bestaan in financiële belangen die de overhand kunnen krijgen.

Maatregelen

Helder is van mening dat er minder ingrijpende maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s te beperken. Hoewel de bestaande regulering de publieke belangen in de zorg al waarborgen, wil ze wel wet- en regelgeving aanscherpen om de balans tussen financiële en publieke belangen te behouden.

Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Dit wil zij onder andere doen met het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). Daarin wordt een norm voor integere bedrijfsvoering vastgelegd en krijgt de Nederlandse Zorgautoriteit de mogelijkheid om toezicht te houden op de integriteit van financiële bedrijfsprocessen in de zorgsector. Daarnaast worden er basisvoorwaarden gesteld aan winstuitkeringen in de zorg, extra weigerings- en intrekkingsgronden toegevoegd aan de Wtza-vergunning en wordt de mogelijkheid om toetredende zorgaanbieders te toetsen verstevigd.

Zorgspecifieke fusietoets

Helder kondigt ook aan dat ze de Zorgspecifieke fusietoets (Zft) wil aanscherpen. De huidige opzet van de Zft biedt zeer beperkte mogelijkheden om onwenselijke concentraties tegen te houden. Binnenkort stuurt ze een brief aan de Tweede Kamer over de mogelijkheden om onwenselijke concentraties tegen te gaan.

Nieuw kabinet

Het is nog onduidelijk hoe de coalitiepartners PVV, VVD, NCS en BBB zullen omgaan met private equity. Op 18 april jl. steunde alleen de PVV een motie over een verbod op private-equitypartijen in de huisartsenzorg.[3] In het hoofdlijnenakkoord staat niets specifiek over private equity. Mogelijk wordt er in het definitieve regeerakkoord meer duidelijkheid gegeven.   

Private equity zou worden besproken tijdens het commissiedebat over Eerstelijnszorg op 12 juni. Dit debat wordt op verzoek van de partijen in de nieuwe coalitie uitgesteld tot de nieuwe minister van VWS aangetreden is. BOUF Legal blijft de ontwikkelingen op dit gebied voor u volgen.


[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2024D23621&did=2024D23621

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/04/08/onderzoek-private-equity-in-de-zorg

[3] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2024Z06957&did=2024D16014