Justis, screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, signaleert dat steeds meer rechtspersonen zich bezighouden met malafide praktijken in de zorg, zo valt te lezen in een brief die minister Weerwind begin januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit blijkt uit het evaluatieonderzoek naar de uitvoering van de Wet Controle op rechtspersonen (WCr). Signalen betreffen fraude in de thuiszorg, gebrekkig toezicht en onduidelijke bedrijfsstructuren en witwaspraktijken.

Justis geeft de risicomeldingen door aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze organisatie kan de signalen oppakken als het gaat om strafrechtelijke vervolging van fraude en witwassen. In geval van bijvoorbeeld illegale zorgaanbieders, niet integere bestuurders of onduidelijke bedrijfsstructuren zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGJ) bevoegd. Zij mogen echter op basis van de Wcr en onderliggend Besluit Controle op rechtspersonen geen meldingen van Justis ontvangen.

Minister Weerwind van Justitie en Veiligheid heeft samen met de Minister voor Langdurige Zorg en Sport onderzocht of IGJ en NZa ten behoeve van het uitvoeren van hun wettelijke taak toch gebruik kunnen maken van risicomeldingen van Justis. Daarop heeft Minister Weerwind aan de Tweede Kamer laten weten voornemens te zijn om het Besluit Controle op rechtspersonen aan te passen, zodat het mogelijk wordt voor de IGJ en de Nza om risicomeldingen te ontvangen ter versterking van de aanpak van zorgfraude. De Minister streeft ernaar om de voorgenomen wijziging van het Besluit in het najaar van 2023 in werking te laten treden.

Op grond van het bovenstaande kan worden gesteld dat de zorgsector de komende jaren onder een vergrootglas ligt, ook gezien het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbrsz) en het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). Beide wetsvoorstellen richten zich op de wijze waarop de zorgorganisatie haar bedrijfsvoering op orde heeft ter voorkoming van zorgfraude. Een aanpassing van Besluit Controle op rechtspersonen komt daar bovenop.