Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid twee amendementen van GL-PvdA Kamerlid Busshof aangenomen. De amendementen moeten de administratieve lasten voor kleine zorgaanbieders gaan verminderen. De jaarlijkse verantwoordingsplicht wordt teruggebracht tot tot 3 vragen voor kleine zorgaanbieders en er komt een uitzondering voor bestaande zorgaanbieders voor wat betreft de vergunningsplicht.

Jaarverantwoordingsplicht

Door het eerste amendement wordt het mogelijk om afzonderlijke regels voor micro-zorgaanbieders te stellen. Micro-zorgaanbieders hoeven niet meer dezelfde jaarverantwoordingen openbaar te maken als kleine, middelgrote of grote zorgaanbieders. Het gaat dan om zorgaanbieders die voldoen aan minstens twee van de drie volgende criteria:

  1. Een balanstotaal van maximaal 450.000 euro;
  2. Een netto-omzet van maximaal 900.000 euro;
  3. Maximaal 10 fte medewerkers in loondienst.

De jaarverantwoordingsplicht voor micro-zorgaanbieders zal verder worden teruggebracht tot maximaal drie vragen (identiteit, aantal zorgverleners en aantal cliënten). Verder hoeven zij de jaarverantwoording (gedeeltelijk) niet meer openbaar te maken.

Vergunningsplicht

Het tweede amendement regelt dat bestaande zorginstellingen met 10 of minder zorgverleners geen vergunning hoeven aan te vragen. Zij krijgen automatisch (van rechtswege) een vergunning en hoeven geen nieuwe vergunning aan te vragen. Dit neemt echter niet weg dat zij zich moeten houden aan de verplichtingen uit de Wtza.

De Eerstelijnscoalitie (ELC), een samenwerkingsverband van eerstelijnsorganisaties, benadrukt dat een wijziging in de rechtsvorm van een bestaande aanbieder niet zou moeten worden gezien als ‘volledig nieuw’, zodat er niet opnieuw een vergunningsaanvraag moet worden ingediend. Hierover is de ELC in gesprek.  

De vergunningsplicht geldt wel voor nieuwe kleine zorgaanbieders. Zorgaanbieders die vóór de inwerkingtreding van dit amendement hadden moeten beschikken, moeten alsnog een vergunning aanvragen.

Julian Bushoff (Tweede Kamerlid voor Groenlinks/PvdA), initiatiefnemer van beide amendementen: “Met deze wetswijzigingen wordt de balans gevonden tussen enerzijds de wens van het veld én de Tweede Kamer om de bureaucratie/administratieve last in de zorg te verminderen en anderzijds een proportionele vorm van verantwoording en toezicht behouden. Ik ben erg blij dat de Kamer onze voorstellen heeft gesteund. Een belangrijke stap op weg naar meer vertrouwen voor zorgmedewerkers en een proportionele verantwoording.”

Belangrijke stap

Volgens de Eerstelijnscoalitie zijn de aangenomen amendementen een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders. Loubna Boufrach, coördinator van de ELC: “Als ELC hebben we altijd gepleit voor een algehele uitzondering van de eerstelijnszorg. Dit bleek echter niet haalbaar, vanwege de wettelijke taak van de NZa. Zij stellen deze informatie nodig te hebben. Daarom zijn we samen met VWS en politiek verder gaan kijken naar een zo minimalistische variant. Ik denk dat we daar goed in zijn geslaagd en dat dit lichte regime voor een naar verwachting substantieel deel van onze achterban een grote verlichting betekent. Natuurlijk hadden we graag gezien dat de verantwoording voor alle eerstelijnszorgaanbieders beperkt blijft tot drie vragen. Daarvoor zullen we aandacht blijven vragen bij politiek en stakeholders.

Getalscriterium intern toezicht

Het verhogen van de getalsgrens om het intern toezicht in te richten voor praktijken valt nog niet onder deze wetswijzigingen. De inzet van de Eerstelijnscoalitie is om de getalsgrens te verhogen naar 50 medewerkers, in lijn met de WOR en de Governance Code Zorg 2022. Op dit moment voert de minister verkenningen uit om de getalsgrens te verhogen. De uitkomst van deze verkenning wordt mogelijk voor de zomer nog gepubliceerd.

Hoe verder?

De door de Tweede Kamer beoogde wijzigingen moeten nog voorgelegd worden aan de Eerste Kamer. Daarnaast zal minister Helder (VWS) zo snel mogelijk een internetconsultatie opstarten. De ELC zal worden betrokken bij de uitwerking van de wetswijziging in de Regeling openbare jaarverantwoording. Loubna Boufrach: “Als ELC zien we deze wetswijziging als een start van een beweging van een verdere lastenverlichting voor eerstelijnszorgaanbieders. We zullen dan ook aandacht blijven vragen voor de gevolgen van de stapeling van administratieve lasten in de praktijk als gevolg van nieuwe wetten en regels die raken aan het praktijkhouderschap. Zoals de verplichting tot het inrichten van intern toezicht, maar ook de verplichtingen die voortkomen uit een wet als de Wibz. Er valt nog genoeg te doen.”

De minister van VWS geeft aan te hopen dat de wetswijzigingen in werking treden per 1 januari 2025.